Nondiscrimination Notice and Language Assistance Services Children’s Eye Care’s Nondiscrimination Notice

Children’s Eye care (CEC) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression.  CEC does not exclude people or treat them differently because of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation and gender identity or expression.

Children’s Eye Care provides free auxiliary aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • qualified sign language interpreters via video remote interpreting for hearing impaired individuals
  • written information in multiple formats including large print, audio, accessible electronic formats, or other formats for visually impaired individuals

Children’s Eye Care provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • qualified interpreters via video remote interpreting and/or information written in other language

We have partnered with CyraCom, the leading provider of language interpreter services to healthcare. Its interpretation and translation solutions are exclusively endorsed by the American Hospital Association.  They support hundreds of languages and operates 24/7.

Each of our clinics are equipped with the capability of immediate/on-demand video remote interpreting for individuals that are hearing impaired or have limited English proficiency.  Therefore, you don’t need to proactively communicate before your appointment with us that you need assistance. However, if you’d like to discuss the services, feel free to contact CEC’s ADA Coordinator at 248-254-8140.

If you believe that CEC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can file a grievance with:

ADA Coordinator
Children’s Eye Care
7001 Orchard Lake Rd., Ste 200
West Bloomfield, MI 48322
Telephone: 248-254-8140
Fax: 248-254-8150
Email: info@cecmich.com

You can file a grievance in person or by mail, fax or email.  If you need help filing a grievance, CEC’s ADA Coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.  20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Spanish: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-248-254-8140.

Arabic: 8140-254-248-1ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم

Albanian: KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-248-254-8140

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-248-254-8140

Bassa: Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-248-254-8140

Bengali: লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন   1-248-254-8140

Chinese: 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-248-254-8140

German: ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-248-254-8140

Hindi: ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-248-254-8140

Italian: ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-248-254-8140

Japanese: 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-248-254-8140

Korean: 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-248-254-8140

Polish: UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-248-254-8140

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-248-254-8140

Serbo-Croatian: OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-248-254-8140

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-248-254-8140

Telugu: శ్రద్ధ పెట్టండి:  ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.  1-248-254-8140

Vietnamese:CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-248-254-8140